Czy trzeba wierzyć w Aniołów?

Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem” (Wj 23, 20).

W niemal każdym naszym domu wisi na ścianie obrazek Anioła Stróża. Bardzo często przedstawia się Anioła Stróża, jak przeprowadza dziecko przez kładkę. Podaje mu swoją niewidzialną dłoń, aby dziecku nic się złego nie stało.

Postawmy sobie dwa pytania: Czy tylko dzieci mają swych Aniołów Stróżów, czy także posiada go każdy człowiek, również dorosły? Czy trzeba wierzyć w istnienie Aniołów? Zacznijmy od drugiego pytania.

Czy trzeba wierzyć w Aniołów?

Na podstawie Biblii Kościół wierzy, że na początku czasu Pan Bóg stworzył z nicości stworzenia duchowe (Aniołów) i stworzenia materialne. Stworzenia duchowe to Aniołowie, obdarzeni rozumem i wolną wolą, aby mogli z własnego wyboru otaczać w niebie Boga i Go bez końca miłować. Stworzenia materialne to cały widzialny wszechświat, na którym w końcu działa stworzenia pojawił się człowiek jako istota cielesna i duchowa zarazem.

IV Sobór Laterański, Konstytucje cz. I.

l, 1. Mocno wierzymy i otwarcie wyznajemy, że jeden tylko jest prawdziwy Bóg, wieczny i nieograniczony, wszechmocny, nieprzemienialny, niepojmowalny i niewyrażalny, Ojciec, Syn i Duch Światy: trzy Osoby, ale jedna istota, [czyli] substancja lub natura zupełnie niezłożona. Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn od samego tylko Ojca, Duch Święty zaś od Obydwóch w równym stopniu, bez początku, zawsze i bez końca, 

l, 2.Ojciec rodzący, Syn rodzący się, Duch Święty pochodzący: współistotni i równi sobie, współwszechmocni i współwieczni; jedna Zasada wszechświata, Stwórca wszystkiego, co widzialne i niewidzialne, duchowe i cielesne. On to swoją wszechmocną potęgą równocześnie, od początku czasu, stworzył z niczego jeden i drugi rodzaj stworzeń, duchowe i cielesne, to znaczy anielskie i ziemskie, a wreszcie [stworzenie] ludzkie, jako współukształtowane zarówno z ducha, jak i ciała.

Z Konstytucji Kościoła wynika, że istnienie Aniołów jest prawdą wiary, a nie jakąś nieokreśloną mrzonką potwierdzoną w Piśmie Świętym i w Tradycji.

”Anioł Stróż jest dobrym doradcą.
On wstawia się do Boga za nami.
Wspiera nas w naszych potrzebach,
czuwa nad nami pośród niebezpieczeństw i upadków”
św. Jan XXIII.

Kim są Aniołowie?

Są czystymi duchami, które nie posiadają ciała. Ponieważ mogą się łatwo przemieszczać, dlatego zwykle przedstawia się Aniołów w białych szatach ze skrzydłami. Ale to jest tylko ludzki sposób wyrażania tego, co niewinne i duchowe. Ważna jest rola, jaką Aniołowie spełniają w planach Bożych. Otóż Aniołowie są sługami i wysłannikami Pana Boga. Szczególną funkcję spełnili niektórzy Aniołowie jak chociażby Michał, który stanął na czele wiernych Bogu Aniołów, również Gabriel, który zwiastował Maryi poczęcie i urodzenie Jezusa za sprawą Ducha Świętego.

W księdze Rodzaju czytamy, że anioł uratował na puszczy Hagar i jej syna Izmaela od śmierci głodowej (Rdz 21, 17). Aniołowie strzegli Lota i jego domowników w Sodomie i wyprowadzili ich z tego nieszczęsnego miasta (Rdz 19, 15). Archanioł Rafał był towarzyszem podróży młodego Tobiasza, strzegąc go od złego i obdarowując wieloma dobrodziejstwami (Tb 3, 17); Judę Machabeusza wspomagali aniołowie w bitwie (2 Mch 15, 22). Świętego Piotra wyrwał anioł z więzienia z ręki Herodowej (Dz 12, 7); setnikowi Korneliuszowi przyniósł anioł wesołą nowinę o wysłuchaniu jego modlitw, którymi sobie wyprosił łaskę Jezusa Chrystusa (Dz 10, 3).

Czy każdy człowiek ma swojego Anioła Stróża?

Niektórzy dorośli na pewno by temu zaprotestowani, że oni już są tak doskonałymi, że Aniołów Stróżów nie potrzebują. Jest to grzech pychy, określający człowieka wyniosłego i fałszywie dumnego. Autor Księgi Mądrości Syracha mówi: „Początkiem pychy człowieka jest odstępstwo od Pana, gdy odstąpił sercem od swego Stworzyciela, albowiem początkiem pychy grzech” (10, 12-13). Biblijnym symbolem pychy jest wieża. Pycha chce górować w każdym bastionie, gdzie można się zamknąć i okopać, nie po to, żeby się bronić, ale by nie obcować „z pospólstwem”. Bo pycha, egocentryzm, egoizm, skrajny indywidualizm są czynnikiem alienującym, odrywającym człowieka od Boga i świata. Z owej wieży człowiek pyszny patrzy na wszystko z wyższością i pogardą. Pycha ukryta jest w przeświadczeniu, że „nie potrzebujemy innych”, w skrajnie pojętej samowystarczalności i w obsesji wyzwolenia się od współzależności oraz od odpowiedzialności.

Niektórzy ludzie myślą, że tylko małe dzieci mają swego Anioła Stróża, a tymczasem Biblia Starego i Nowego Przymierza (Pismo Święte) potwierdza, że każdy człowiek – od dzieciństwa do śmierci – otoczony jest niewidzialną opieką i wstawiennictwem swego Anioła Stróża. Potwierdzają to także Ojcowie Kościoła, św. Bazyli Wielki pisał: „Przy boku każdego człowieka wierzącego stoi Anioł jako jego Stróż i Pasterz, aby go do życia wiecznego prowadzić”.

Czy to nie jest radosna prawda wiary? Oto na świecie jest obecnie ponad 7 miliardów ludzi, i każdy z nas zarówno dziecko jak i dorosły ma swojego Anioła Stróża, który nas ostrzega przed złem, który nas zachęca do dobrego, który cieszy się z każdego naszego duchowego zwycięstwa lub smuci się, gdy grzechem obrazimy Boga.

W psalmie 91 czytamy: „Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień”.
Natomiast św. Mateusz przekazuje nam w swojej Ewangelii m.in. takie słowa Jezusa: „Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie”.

W czasie kolędy, przy poświęceniu mieszkań, przy odwiedzeniu chorego Kościół święty tak nakazuje modlić się kapłanom: „Wysłuchaj nas, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wieczny Boże; a racz z nieba przysłać świętego anioła Twego, któryby strzegł, zachował, pilnował, nawiedził, bronił wszystkich mieszkających w tym domu„. Tę samą błagalną modlitwę zanosi Kościół w czasie nabożeństwa zaraz po „Asperges me”. Idźmy za przykładem naszego Kościoła świętego; miejmy we czci swojego Anioła Stróża. On bowiem jest wedle zlecenia Bożego właściwie i ściśle wziąwszy naszą najbliższą i pierwszą instancją we wszystkich sprawach doczesnych i wiecznych; do niego powinniśmy się w pierwszym rzędzie o pośrednictwo zwracać. „Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?” (Hbr 1, 14). Anioł jest więc owym legalnym zastępcą, prawowitym adwokatem danym nam od Boga dla obrony naszych wszystkich życiowych i pozagrobowych interesów. „Moje imię bowiem jest w nim” (Wj 23, 21). Taka jest wola Boża – taki surowy nakaz Boski. Z naszym Aniołem powinniśmy nieustannie zachować łączność przez nabożeństwo – nie długie, ale regularne. Z nim obcować we mszy świętej szczególnie za pomocą krótkich aktów strzelistych; jego się we wszystkim radzić; na jego cześć i intencję od czasu do czasu odprawić mszę świętą

Czy Aniołowie Stróżowie odmawiają różaniec?

Z pewnością Anioł Stróż wraz ze mną modli się na różańcu, by wielbić dobroć Stwórcy, by Mu dziękować, przepraszać Go wraz ze mną i prosić o nowe dary oraz łaski. Anioł Stróż nie tylko wraz z nami odmawia paciorki różańca, On z pewnością także rozważa poszczególne jego tajemnice z życia Pana Jezusa i Matki Bożej. Jedno również nie ulega wątpliwości, mój Anioł Stróż gorąco pragnie, abym wraz z nim dostał się kiedyś przed oblicze Najlepszego Ojca, który na mnie czeka w niebie. Dlatego módlmy się, kiedy tylko mamy taką okazję, aby tutaj na ziemi jako pielgrzymi „zapracować” na życie wieczne w niebie.

Modlitwy

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój,
Rano, wieczór, we dnie, w nocy,
bądź mi zawsze do pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego
i zaprowadź do życia wiecznego.
Amen.

Aniele Stróżu mój,
razem z Tobą uwielbiam Pana Boga,
którego Ty ustawicznie oglądasz twarzą w twarz
i w Nim poznajesz Jego świętą wolę.
Dziękuję Ci za Twoją obecność i za natchnienia do dobrego.
Wspomagaj mnie, abym zawsze wypełniał to, co się Bogu podoba,
i razem z Tobą i wszystkimi Aniołami i Świętymi
wychwalał Go na wieki wieków w Niebie.
Amen.

Święty Aniele Stróżu,
który z Bożego nakazu czuwasz nade mną,
abym nie poniósł szkody na duszy i ciele,
bądź moim doradcą, abym nie zboczył z dobrej drogi życia,
pomóż mi powstać, gdy upadnę, dodawaj odwagi.
Proszę także, byś w porę podsuwał mi dobre myśli i pragnienia,
których spełnienie będzie się podobało Bogu
i przyniesie pożytek ludziom.
Gdybym jednak okazywał lekceważenie względem Ciebie
i Twoich starań o moje dobro,
wstrząśnij mną, stań mi na drodze, bądź przeszkodą dla mnie.
Proszę także, aby Twoja obecność była otuchą dla mnie,
gdy przyjdzie godzina osamotnienia i śmierci.
Czuwaj nade mną,
aż doprowadzisz mnie przed oblicze Ojca Niebieskiego.
Amen.

Modlitwa do Anioła Stróża Polski

Boże, nieskończenie dobry, Ty który w swej niezmierzonej miłości 
przydzieliłeś naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie Świętego Anioła Stróża, 
aby strzegł nasz Naród i bronił od wszelkich niebezpieczeństw i zasadzek nieprzyjaciół,
z całą pokorą błagamy Cię, udziel Narodowi polskiemu tej łaski, o którą Cię gorąco prosimy….

Ty zaś Aniele Stróżu Polski,
który na przestrzeni dziejów tak dzielnie przychodziłeś jej z pomocą we wszelkich zagrożeniach, uwalniając ją z niewoli i jarzma nieprzyjaciół wewnętrznych i zewnętrznych – bądź błogosławiony w twoim oddaniu się Bogu i pełnieniu Jego świętej woli!

Wstawiaj się za nami, aby Polacy wszystkich czasów i pokoleń,
razem z Maryją Niepokalaną, Królową Aniołów, św. Michałem Archaniołem,  ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, uwielbiali zawsze i wszędzie Boga w Trójcy Jedynego.
Amen.

Litania do Anioła Stróża

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. †

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, wysłuchaj nas!
Chryste, usłysz nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, Królowo Nieba; módl się za nami.
Święty Aniele, stróżu mój; módl się za nami.
Święty Aniele, opiekunie mój we wszelkich niebezpieczeństwach; módl się za nami.
Święty Aniele, moja obrono od wszelkich napaści; módl się za nami.
Święty Aniele, mój najwierniejszy oblubieńcze; módl się za nami.
Święty Aniele, mój nauczycielu; módl się za nami.
Święty Aniele, mój przewodniku; módl się za nami.
Święty Aniele, świadku wszystkich mych uczynków; módl się za nami.
Święty Aniele, mój wspomożycielu we wszystkich trudnościach; módl się za nami.
Święty Aniele, mój orędowniku u Boga; módl się za nami.
Święty Aniele, mój obrońco; módl się za nami.
Święty Aniele, miłujący czystość; módl się za nami.
Święty Aniele, miłujący niewinność; módl się za nami.
Święty Aniele, najposłuszniejszy Bogu; módl się za nami.
Święty Aniele, przewodniku mojej duszy; módl się za nami.
Święty Aniele, wzorze czystości; módl się za nami.
Święty Aniele, wzorze posłuszeństwa; módl się za nami.
Święty Aniele, mój doradco w chwilach wątpliwości; módl się za nami.
Święty Aniele, mój stróżu w żywocie doczesnym; módl się za nami.
Święty Aniele, moja tarczo w godzinie śmierci; módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Boże, któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył posłać swoich aniołów jako naszych stróżów, spraw łaskawie, byśmy my, pokornie proszący, mieli zawsze tę obronę i mogli cieszyć się ich wieczną kompanią. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Pana Naszego, który żyje i króluje z Tobą, w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. †

2 października w Kościele katolickim obchodzimy Święto Aniołów Stróżów mające rangę wspomnienia obowiązkowego.

Bibliografia

Bp Romaniuk Kazimierz (przekład) (2013), Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Biblia Warszawsko-Praska), Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne.

Katechizm Kościoła Katolickiego (1994), Kongregacja Nauki Wiary, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Praca Zbiorowa (2002), Pismo Święte Nowego i Starego Testamentu, Częstochowa: Wydawnictwo Paulinianum.

Praca zbiorowa (2006) Biblia Tysiąclecia z komentarzami, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

o. Hubertus Jakobus Van Dijk ORC (2013), Mój Anioł i ja, Częstochowa: Wydawnictwo Święty Paweł.

Smoliński Leszek (2018), Modlitewnik czcicieli świętego Ojca Pio, Kraków: Wydawnictwo Rafael.

Sobieraj Zofia (2015), Modlitwy i litanie do Aniołów Stróżów, Dragacz: Wydawnictwo Księzy Werbistów Verbinum.

Terakowska Dorota (2014), Tam gdzie spadają Anioły, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Tomkins P., Beddoes T. (2017), Anioły istnieją naprawdę, Białystok: Wydawnictwo Samsara.

Źródła Internetowe

www.opoka.org, www.niedziela.pl, www.katolik.pl, www.brewiarz.pl www.liturgia.wiara.plwww.katolicki.net www.biblia.info.pl www.faustyna.pl www.kapucyni.pl www.jezuici.pl www.pijarzy.pl www.gosc.pl www.rozaniec.maryjni.pl www.vatican.va

Autor: Tadeusz

Zapraszam do mojego kanału na YouTube gdzie umieściłem różne modlitwy, Litanie, Nowenny czy Różaniec w wersji video. Tadeusz https://www.youtube.com/channel/UCRk603o3_IouZKm5817Ky9w/videos